Category Archives: Clip Fideo

Trin data 2

Posted in Clip Fideo | Leave a comment

Trin data

Posted in Clip Fideo | Leave a comment

Dyddiaduron Tymor yr Hydref 2016

Posted in Clip Fideo | Leave a comment

Dyddiadur 1 Tymor 3 / Term 3 Diary 1

Ysgol Gymraeg Rhydaman

Dyddiadur yr Hanner Tymor

13/04/16 – Bydd rhai o ddisgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yng ngystadleuaeth rygbi yr Urdd, rhanbarth Dwyrain Myrddin. Cynhelir y gemau ar gaeau chwarae Ysgolion Rhydaman o 09:45yb ymlaen.

13/04/16 – Cynhelir hyfforddiant Cymorth Cyntaf i ddisgyblion blwyddyn 5. Darperir yr hyfforddiant gan Heddlu Dyfed-Powys.

13/04/16 – Cynhelir clwb Gymnasteg ar gyfer disgyblion blwyddyn 2 tan 4:15yp. Cynhelir cyfarfod pellach ar 20/4/16.

13/04/16 – Diolch i’r rhieni sydd wedi cynorthwyo eu plant i gwblhau gwaith Celf a Chrefft ar gyfer Eisteddfod yr ysgol. Atgoffir rhieni sy’n dymuno i’w plant gystadlu yn Eisteddfod Gelf a Chrefft Dwyrain Myrddin bod angen iddynt fynd â’r gwaith (sydd eisioes wedi’i labeli gan yr ysgol) i Neuadd Pontyberem rhwng 4 a 6 yp.  Codir tâl mynediad o £1. Bydd angen i rieni gasglu gwaith eu plant o’r un lleoliad am 6yp ar 14/04/14.

14/04/16 – Cynhelir clwb Rygbi TAG ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 tan 4:15 y.p. Cynhelir cyfarfod pellach ar 21/4/16.

19/04/16 – Bydd rhai o ddisgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth bêl-rhwyd yr Urdd Rhanbarth Dwyrain Myrddin. Cynhelir y gemau yng Nghanolfan Hamdden Llanelli am 10yb. Darperir cludiant gan yr ysgol.

22/04/16 – Cynhelir ymarfer Côr Dinefwr ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 yn Neuadd Pontyberem yn ystod y bore. Trefnir cludiant gan yr ysgol.

26/04/16 tan 28/05/16– Bydd nyrs yr ysgol yn ymweld â disgyblion blwyddyn 1 er mwyn cynnal profion clyw a mesur taldra a phwysau. Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn darparu’r uchod i blant blwyddyn 1 yn flynyddol.

27/04/16 – Cynhelir clwb Gymnasteg ar gyfer disgyblion blwyddyn 1 tan 4:15 yp. Cynhelir cyfarfod pellach ar 04/05/16.

27/04/16 – Bydd rhai o ddisgyblion yr ysgol yn cymryd rhan mewn cyngerdd yn Neuadd y Pensiynwyr yn Rhydaman yn ystod amser ysgol.

28/04/16­ – Cynhelir clwb Rygbi Tag ar gyfer disgyblion Blwyddyn 4 tan 4:15 y.p. Bydd cyfarfod pellach ar 05/05/16.

02/05/16 – Gŵyl Banc Calan Mai – ni fydd ysgol i’r disgyblion.

03/05/16 tan 10/05/16 – Cynhelir profion cenedlaethol ar gyfer disgyblion blynyddoedd 2,3,4,5 a 6. Disgwylir i bob plentyn fod yn bresennol i sefyll y profion.

11/05/16 – Cynhelir clwb natur ar gyfer disgyblion blwyddyn 1 tan 4:15yp.

13/05/16 – Bydd cwmni Finesse yn tynnu lluniau unigol a theulu o 9:00yb ymlaen. Gallwch ddewis gwisg ysgol neu wisg arall yn unol â’ch dymuniad. Mae croeso i aelodau ieuengaf/hŷn y teulu ymuno gyda disgyblion yr ysgol ar gyfer y lluniau.

13/05/16 – Bydd rhai o blant yr ysgol yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth bêl-droed Heddlu Dyfed-Powys ar faes hamdden Rhydaman am 9:30yb.

16/05/16 – Cynhelir Clwb Dawnsio Llinell ar gyfer disgyblion blwyddyn 3 tan 4:15yp. Bydd cyfarfod pellach ar 23/05/16.

18/05/16 – Cynhelir clwb natur ar gyfer disgyblion blwyddyn 2 tan 4:15yp.

19/05/16 – Cynhelir Clwb Dawnsio Llinell ar gyfer disgyblion blwyddyn 4 tan 4:15yp. Bydd cyfarfod pellach ar 26/05/16.

27/05/16 – Bydd yr ysgol yn cau ar gyfer gwyliau’r Sulgwyn fel arfer am 3:15yp.

 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir Y Fflint. Pob lwc i’r disgyblion gyda’r isod a llongyfarchiadau iddynt ar gyrraedd safon cenedlaethol.

30/05/16 – Unawd dan 10.

31/05/16 – Unawd Cerdd Dant dan 12, Unawd dan 12, yr ymgom, y Parti Deulais, y Côr Cerdd Dant.

01/06/16 – Y Ddawns Ddisgo.

 

06/06/16 – Bydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd ac ni fydd ysgol i’r disgyblion.

07/06/16 – Bydd y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol.

 

Atodaf y trefniadau canlynol er mwyn hwyluso rhediad esmwyth yr ysgol.

 1. Cofiwch ffonio’r ysgol pan fydd eich plentyn yn absennol er mwyn egluro’r absenoldeb cyn 8.55 yb.
 2. Disgwylir i ddisgyblion gyrraedd yr ysgol erbyn 8:55 yb. er mwyn sicrhau bod gwers gynta’r diwrnod yn dechrau’n brydlon am 9:00 yb.
 3. Atgoffir rhieni i sicrhau bod eu plant yn cyrraedd yr ysgol yn ddiogel. Awgrymir bod rhieni yn trosglwyddo disgyblion i’n gofal wrth y prif fynedfa i adeilad yr ysgol.
 4. Atgoffir rhieni bod angen trefniadau pendant ar gyfer casglu plant o’r ysgol yn ystod oriau ysgol neu am 3:15yp. Cofiwch bod angen cysylltu gyda’r ysgol lle cwyd yr angen i newid trefniadau.
 5. Atgoffir rhieni bod y Clwb Brecwast ar gael i bob disgybl. Bydd angen i’ch plentyn gyrraedd yr ysgol rhwng 7:50 a 8:30 yb.
 6. Bydd yr athrawon ar ddyletswydd o 8:40 yb. ymlaen. Ni ddylai disgyblion gyrraedd cyn hynny.
 7. Cynhelir Clwb Gofal yn yr ysgol rhwng 3:15 a 5:30 yp. Codir tâl o £5 y noson. Cysylltwch â’r ysgol am fanylion pellach.
 8. Cais caredig am gydweithrediad – Gofynnir yn garedig i bawb sydd yn cludo disgyblion i’r ysgol yn y bore i barcio eu ceir yn un o’r safleoedd priodol yn hytrach na stopio tu allan i’r ysgol – mae’r arfer yma’n peryglu diogelwch disgyblion a cherddwyr eraill.
 9. Cynhelir Profion Cenedlaethol ar gyfer disgyblion blynyddoedd 2, 3, 4, 5 a 6 o 03/05/16 tan 10/05/16. Sicrhewch nad ydych plentyn yn absennol yn ystod y cyfnod yma os gwelwch yn dda.
 10. Gallwch gysylltu gyda’r ysgol ar y ffôn rhwng 8:30yb ac 1yp ac yna rhwng 1:30yp a 3:45yp.
 11. Gofynnir yn garedig i rieni sicrhau bod disgyblion yn gwisgo esgidiau fflat neu dreinars i’r ysgol yn ystod y tymor i hwyluso ymgyfraniad mewn gweithgareddau corfforol. Ni ddylai disgyblion wisgo esgidiau sydd â sawdl uchel i’r ysgol.

 

Ysgol Gymraeg Rhydaman

Half Term Diary

 

13/04/16 –The Urdd regional rugby competition for boys will be held on the Ammanford school fields from 09:45 a.m. Some of the school pupils will be taking part.

13/04/16 – There will be Basic First Aid training for year 5 pupils provided by Dyfed Powys Police.

13/04/16 – A Gymnastics Club will be held for pupils in year 2. Parents will need to collect their children from the school at 4:15 p.m. A further meeting will be held on 20/04/16.

13/04/16 – Thank you to all the parents who have supported children with art work for the school Esiteddfod. A reminder for parents who wish for their children to compete in the Regional Eisteddfod, you will need to take the art work (which has already been labelled) to Pontyberem Hall between 4 and 6 p.m. There is an admission cost of £1. Parents will need to collect the work from the same location at 6 p.m. on 14/04/16.

14/04/16 – A TAG rugby session will be held for year 3 pupils. Parents will need to collect their children from the school at 4:15 p.m. A further meeting will be held on 21/4/16.

19/04/16 – The Urdd regional netball competition for girls will be held in Llanelli Leisure Centre at 10 a.m. Some of the school pupils will be taking part. Transport will be provided by the school.

22/04/16 – There will be a Dinefwr Choir Practice for year 6 pupils in Pontyberem Hall in the morning. Transport will be provided by the school.

26/04/16 until 28/05/16– The school nurse will be at the school to visit children in year 1 in order to do hearing tests, and measure height and weight. The Health Service provides the above to children in year 1 on a yearly basis.

27/04/16 – A Gymnastics club will be held for pupils in year 1 until 4:15 p.m. A further meeting will be held on 04/05/16.

27/04/16 – Some of the school pupils will be performing in a concert at the Pensioners Hall in Ammanford during school hours.

28/04/16­ – A TAG rugby session will be held for year 4 pupils until 4:15 p.m. There will be a further meeting held on 05/05/16.

02/05/16 – May Day Bank Holiday – there will be no school for the pupils.

03/05/16 until 10/05/16 – The National Tests for years 2, 3, 4, 5 and 6 will be held. It is expected that every pupil is present to sit these tests.

11/05/16 – A nature club will be held for pupils in year 1 until 4:15 p.m.

13/05/16 – Finesse will be coming to the school to take individual and family photographs from 9 a.m. Pupils can wear school uniform or an outfit of your choice. Older and younger members of the family are welcome to join the pupils in our school for the photographs.

13/05/16 – Some of the school pupils will be taking part in a football competition held by Dyfed Powys Police on the Ammanford Recreational Ground at 9:30 a.m.

16/05/16 – A Line Dancing club will be held for pupils in year 3 until 4:15 p.m. A further meeting will be held on 23/05/16.

18/05/16 – A nature club will be held for pupils in year 2 until 4:15 p.m.

19/05/16 – A Line Dancing club will be held for pupils in year 4 until 4:15 p.m. A further meeting will be held on 26/05/16.

27/05/16 – The school will be closing for the Whitsun holidays at 3:15 p.m.

 

The Urdd National Eisteddfod, Flintshire. Good luck and congratulations to all the pupils who will be competing at a National level in the items below.

30/05/16 – Under 10 solo.

31/05/16 –Cerdd Dant under 12 solo, Under 12 solo, Ymgom, Parti Deulais, and the Cerdd Dant choir.

01/06/16 – The Disco Dancing.

 

06/06/16 – There will be an INSET day. The school will be closed for pupils.

07/06/16 – The school will be open for the pupils.

 

Please note the following arrangements to ensure the smooth running of the school:

 1. Parents are reminded to contact the school before 8:55 a.m. if their children are absent in order to explain the reason for the absence.
 2. Pupils are expected to arrive at school by 8:55 a.m. to ensure that the first lesson can start promptly at 9:00 am.
 3. A reminder for parents to ensure that their child arrives safely at school. We suggest that parents bring their child to the main entrance of the school.
 4. A request for your co-operation – We kindly request that everyone who transports pupils to school in the morning should park in the designated bays other than stopping outside the school – this practice endangers pupils and other pedestrians.
 5. Parents are reminded that the Breakfast Club is available for all pupils. Pupils will need to arrive between 7:50 and 8:30 am.
 6. Teachers are on duty from 8:40 a.m. onwards. Pupils should not arrive before this time.
 7. The After School Club is held at the school between 3:15 and 5:30 p.m. The cost is £5 per evening. Please contact the school for further details.
 8. Parents are reminded to make definite arrangements when collecting their child from school during school hours or at 3.15 p.m. Remember to contact the school if arrangements need to be altered.
 9. National tests will be administered for years 2, 3, 4, 5 and 6 pupils between May 03/05/16 and 10/05/16.
 10. If you wish to contact the school you can do so between 8:30 a.m and 1 p.m. and again between 1:30 p.m. and 3:45 p.m.
 11. We kindly ask parents to ensure that pupils wear flat shoes or trainers to school during the term in order to ease participation in sporting activities. Pupils should not wear shoes with a high heel to school.

 

 

Posted in Clip Fideo | Leave a comment

Ysgrifennu

Posted in Clip Fideo | 1 Comment

Clwb Clic

Posted in Clip Fideo | Leave a comment

Gwaith Plant 7-11

Posted in Clip Fideo | Leave a comment

Gwaith Plant y Cyfnod Sylfaen

Posted in Clip Fideo | Leave a comment

Digwyddiadau`r flwyddyn

Posted in Clip Fideo | Leave a comment

Fideos

Posted in Clip Fideo | Leave a comment