Ysgol Gymraeg Rhydaman

Dyddiadur Medi/Hydref 2016

 

07/09/16 – Bydd disgyblion Blwyddyn 5 yn mynd i Ganolfan Gweithgareddau Awyr Agored Pentywyn ac yn dychwelyd i’r ysgol erbyn 2.30yp ar 09/09/16.

12/09/16 – Cynhelir gwers nofio ar gyfer blwyddyn 3. Cynhelir gwersi pellach ar 19/09/16, 26/09/16, 03/10/16, 10/10/16 a 17/10/16.

13/09/16 – Bydd yr ysgol yn dathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl. Gall y disgyblion ddod mewn gwisg a berthyn i gymeriad allan o’i lyfrau os y dymunwch yn lle gwisg ysgol.

13/09/16 – Cynhelir gwers nofio ar gyfer blwyddyn 6. Cynhelir gwersi pellach ar 20/09/16, 27/09/16, 04/10/16, 11/10/16 a 18/10/16.

14/09/16 – Cynhelir Clwb Chwaraeon i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6. Bydd angen treinars a chrys-t yr ysgol ar y merched. Bechgyn – cit ac esgidiau rygbi. Bydd angen i rieni gasglu eu plant o’r ysgol am 4:15 yp. Cynhelir cyfarfod pellach ar 21/09/16.

15/09/16 – Cynhelir gwers nofio ar gyfer blwyddyn 5. Cynhelir gwersi pellach ar 22/09/16, 29/09/16, 06/10/16, 13/10/16 a 20/10/16.

15/09/16 – Cynhelir Noson Gyswllt i Rieni. Y thema fydd ‘Gweithio Gyda’n Gilydd’ – Dosbarthiadau  Derbyn am 6:00 yh., blynyddoedd 1 a 2 am 6:30 yh., blynyddoedd 3 a 4 am 7:00 yh., a blynyddoedd 5 a 6 am 7:30 yh.

16/09/16 – Cynhelir gwers nofio ar gyfer blwyddyn 4. Cynhelir gwersi pellach ar 23/09/16, 30/09/16, 07/10/16, 14/10/16 a 21/10/16.

22/09/16 – Bydd cyfle i ddisgyblion blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 gymryd rhan ym mhencampwriaethau rhedeg trawsgwlad Ysgolion Sir Gaerfyrddin. (Llythyr i ddilyn).

22/09/16 – Cynhelir Clwb Chwaraeon i ddisgyblion blynyddoedd 1 a 2. Bydd angen treinars a chrys-t yr ysgol. Bydd angen i rieni gasglu eu plant o’r ysgol am 4:15yp. Cynhelir cyfarfod pellach ar 29/09/16.

27/09/16 – Bydd disgyblion dosbarthiadau Derbyn a blynyddoedd 1 a 2 yn mynd i Ysgol Dyffryn Aman i fwynhau perfformiad gan Martyn Geraint am 1.45yp.

28/09/16 – Cynhelir Clwb TGaCh i ddisgyblion blynyddoedd 3 a 4. Bydd angen i rieni gasglu eu plant o’r ysgol am 4:15 yp.  Cynhelir cyfarfod pellach ar 05/10/16.

06/10/16 – Cynhelir noson agored ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 a’u rhieni yn Ysgol Maes y Gwendraeth am 6yh. (Llythyr i ddilyn).

06/10/16 – Bydd rhai o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn cymryd rhan mewn cystadlaethau rygbi a phêl-rhwyd.

14/10/16 – Bydd rhai o fechgyn blwyddyn 5 a 6 yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth bêl-droed.

18/10/16 a 20/10/16 – Cynhelir Nosweithiau Rhieni er mwyn gosod targedau unigol ar gyfer disgyblion rhwng 3.30 a 6.30yp. Cofiwch ffonio’r ysgol i wneud apwyntiad i weld athro/athrawes (d)dosbarth eich plentyn. Bydd adnoddau’r Ffair Lyfrau ar werth yn ystod y nosweithiau cyswllt. (Llythyr i ddilyn).

19/10/16 – Cynhelir noson agored ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 a’u rhieni yn Ysgol Dyffryn Aman. (Llythyr i ddilyn).

20/10/16 – Cynhelir Gala Nofio’r Urdd rhanbarth Dwyrain Myrddin yng Nghanolfan Hamdden Llanelli am 9.30yb.

21/10/16 – Cynhelir Cwrdd Diolchgarwch y plant yng Nghapel Gellimanwydd, Rhydaman am 2.00 yp.

21/10/16 – Diwrnod ola’r hanner tymor.

Gwyliau’r Hanner Tymor

31/10/16 – Bydd y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol wedi gwyliau’r hanner tymor.

 

Atodaf y trefniadau canlynol er mwyn hwyluso rhediad esmwyth yr ysgol.

 1. Cofiwch ffonio’r ysgol pan fydd eich plentyn yn absennol er mwyn egluro’r absenoldeb cyn 9.30 yb.
 2. Disgwylir i ddisgyblion gyrraedd yr ysgol erbyn 8:55 yb. er mwyn sicrhau bod gwers gynta’r diwrnod yn dechrau’n brydlon am 9:00 yb.
 3. Atgoffir rhieni i sicrhau bod eu plant yn cyrraedd yr ysgol yn ddiogel. Awgrymir bod rhieni yn trosglwyddo disgyblion i’n gofal wrth y prif fynedfa i adeilad yr ysgol.
 4. Atgoffir rhieni bod angen trefniadau pendant ar gyfer casglu plant o’r ysgol yn ystod oriau ysgol neu am 3:15yp. Cofiwch bod angen cysylltu gyda’r ysgol lle cwyd yr angen i newid trefniadau.
 5. Atgoffir rhieni bod y Clwb Brecwast ar gael i bob disgybl. Bydd angen i’ch plentyn gyrraedd yr ysgol rhwng 7:50 a 8:30 yb.
 6. Bydd yr athrawon ar ddyletswydd o 8:40 yb. ymlaen. Ni ddylai disgyblion nad ydynt yn defnyddio’r Clwb brecwast gyrraedd cyn hynny.
 7. Cynhelir Clwb Gofal yn yr ysgol rhwng 3:15 a 5:30 yp. Codir tâl o £5 y noson. Cysylltwch â’r ysgol am fanylion pellach.
 8. Cais caredig am gydweithrediad – Gofynnir yn garedig i bawb sydd yn cludo disgyblion i’r ysgol yn y bore i barcio eu ceir yn un o’r safleoedd priodol yn hytrach na stopio tu allan i’r ysgol – mae’r arfer yma’n peryglu diogelwch disgyblion a cherddwyr eraill.

 

 

 

 

Ysgol Gymraeg Rhydaman

September/October 2016 Diary of Events

 

07/09/16 – Year 5 pupils will be visiting Pendine Outdoor Activity Centre and will be returning to school by 2.30pm on 09/09/16.

12/09/16 – A swimming lesson will be held for pupils from year 3.  Further lessons will be held on 19/09/16, 26/09/16, 03/10/16, 10/10/16 and 17/10/16.

13/09/16 – The school will be celebrating Roald Dahl’s centenary. Pupils are invited to come to school dressed as one of the characters from his books, instead of school uniform.

13/09/16 – A swimming lesson will be held for pupils from year 6.  Further lessons will be held on 20/09/16, 27/09/16, 04/10/16, 11/10/16 and 18/10/16.

14/09/16 – First meeting of the after school sports club for year 5 and 6 pupils.  Girls – trainers and sports kit. Boys – Rugby kit. Parents are asked to collect pupils promptly at 4.15pm. A further meeting will be held on 21/09/16.

15/09/16 – A swimming lesson will be held for pupils from year 5.  Further lessons will be held on 22/09/16, 29/09/16, 06/10/16, 13/10/16 and 20/10/16.

15/09/16 – Parent/Teacher Consultation evening – ‘Working Together to Support the Pupils’ – Reception classes at 6:00 p.m., years 1 and 2 at 6:30 p.m., years 3 and 4 at 7:00 p.m. and years 5 and 6 at 7:30 p.m.

16/09/16 – A swimming lesson will be held for pupils from year 4.  Further lessons will be held on 23/09/16, 30/09/16, 07/10/16, 14/10/16 and 21/10/16.

22/09/16 – There will be an opportunity for pupils from years 3, 4, 5 and 6 to take part in the Carmarthenshire Schools cross country championships. (Letter to follow).

22/09/16 – First meeting of the after school sports club for year 1 and 2 pupils. Pupils will need trainers and a school t-shirt. The club will be held between 3.15 and 4.15pm. Parents are asked to collect pupils promptly at 4.15pm. A further meeting will be held on 29/09/16.

27/09/16 – Pupils from the reception classes and years 1 and 2 will enjoy a performance by Martyn Geraint at Ysgol Dyffryn Aman.

28/09/16 – First meeting of the after school ICT club for year 3 and 4 pupils. The club will be held between 3:15 and 4:15 p.m. Parents are asked to collect pupils promptly at 4.15 p.m. A further meeting will be held on 05/10/16.

06/10/16 – There will be an open evening for year 6 pupils and their parents at Maes y Gwendraeth School. (Letter to follow.)

06/10/16 – Some pupils from years 5 and 6 will be taking part in rugby and netball competitions.

14/10/16 – The Amman Valley Urdd football competition will be held.

18/10/16 and 20/10/16 – Home/school consultation evenings to set individual targets for pupils between 3.30 and 6.30pm. Parents are asked to contact the school to make an appointment to see class teachers. The Book Club will be available during the consultaion evenings. (Letter to follow.)

19/10/16 – There will be an open evening for year 6 pupils and their parents at Amman Valley School. (Letter to follow.)

20/10/16 – The East Carmarthenshire Urdd swimming gala will be held at Llanelli Leisure Centre at 9:30am.

21/10/16 – The annual Thanksgiving Service will be held at Gellimanwydd Chapel, Ammanford at 2.00pm.

21/10/16 – Last school day of the half term.

Half Term

31/10/16 – The pupils will return to school following the half term holidays.

 

 

Please note the following arrangements to ensure the smooth running of the school:

 1. Parents are reminded to contact the school before 9:30 a.m. if their children are absent in order to explain the reason for the absence.
 2. Pupils are expected to arrive at school by 8:55 a.m. to ensure that the first lesson can start promptly at 9:00 am.
 3. A reminder for parents to ensure that their child arrives safely at school. We suggest that parents bring their child to the main entrance of the school.
 4. A request for your co-operation – We kindly request that everyone who transports pupils to school in the morning should park in the designated bays other than stopping outside the school – this practice endangers pupils and other pedestrians.
 5. Parents are reminded that the Breakfast Club is available for all pupils. Pupils will need to arrive between 7:50 and 8:30 am.
 6. Teachers are on duty from 8:40 a.m. onwards. Unless attending the breakfast club, pupilsvshould not arrive before this time.
 7. The After School Club is held at the school between 3:15 and 5:30 p.m. The cost is £5 per evening. Please contact the school for further details.
 8. Parents are reminded to make definite arrangements when collecting their child from school during school hours or at 3.15 p.m. Remember to contact the school if arrangements need to be altered.